Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Toko Online terpercaya www.iloveblue.net
Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Thursday, 20 September 2012

Lumt-lumut Watulumbang (162) Rurung Idup Rurung Idup

Dija ia ulung ditu ia bangun. Nyén ané suba kedat, ia ané nepukin. Ada rurung idup. Ada rurung idep. Nyén nuluh rurung idup, ia majalan ngejoh-ngejohang. Pajalan paling joh sing lén tekén pajalan uli mara lekad nganti mati. Utawi pajalan uli di tongos ari-ari matanem nganti tongos awaké matunu di sétrané. Ento madan salampah laku nyungsung urip nugtug tuwuh. Joh, joh sajan, bisa nganti satus tiban jalanin. Yén sing selamet, mara kudang tiban jeg mati awaké di pajalané.

Yén nuluh rurung idup pajalané ngejoh-ngejohang. Yén nuluh rurung idep pajalané maek-maekang. Yén nuluh rurung idup awaké majalan ka sisi. Nuluh rurung idep awaké majalan ka tengah. Terus ka tengah. Buin ka tengah. Tengah ing tengah. Teleng ing teleng. Pajalané nganti ditu di tongos ané paling paek tekén awaké. Paling paek teken asal, mula, jati. Dija ento?

Ditu suba di tengahan idepé. Nuluh rurung idep adané pajalan uli di idep neked di idep. Orahang paek ya paek, saja uli ditu neked ditu. Orahang sing kija-kija, ya saja sing kija-kija, kéwala neked. Ané majalan sing béda tekén ané aliha. Ané nepukin patuh tekén ané tepukina. Ané mapineh-pineh sing béda tekén ané pinehina. Ento koné ané madan neked. Madan tiba. Madan prapti. Madan rawuh. Yén suba neked, sing buin ada satua. Sing buin ada patakon. Sing buin ada pasaut. Kangin-kauh, beneh-pelih, jelé-melah masih sing ada. Kéto koné!

Ada anak nuturang, pajalan nuluh rurung idup tekén pajalan nuluh rurung idep patuh koné tekén bacakan bungan tunjung. Ri kala bungan tunjungé mekar, ento koné madan rurung idup. Ri kala bungan tunjungé kuncup, ento koné madan rurung idep. Nguda kéto?

Kéné koné tatwané. Yén mekar tunjungé kelopakné ngejoh-ngejohang uli di pusatné. Ada kelopak ané nganginan, ngauhang, ngajanang, ngelodang. Ada masih ané ka bucu-bucu sabilang bucu. Ngancan gedé bungan tunjungé, ngancan joh kangin kauh kaja kelod ané jujuha. Kéto masih ngancan joh bucun-bucuné. Yén tunjungé patuh gedéné tekén guminé, kelopak ané kaja neked koné di kutub utara. Kelopak ané kelod neked di kutub selatan. Kelopak ané dangin neked di genah surya medal. Ané kauh neked di tongos suryané sumurup. Kéto koné rurung idupé. Yén duluh ngancan nglinggahang. Ngancan ngejohang. Tunjung ané gedenan tekén guminé masih ada, ento koné tunjung ané kelopakné neked di surya, neked di candra, neked di taranggana. Tunjungé ento sing nyandang tuturang dini, ulian sing tawang.

Yén kuncup koné tunjungé, kelopakné makejang pada ngadeg cara kerisikan anak mara bangun. Adéng-adéng kelopaké ento ngatengah-tengahang. Cara pajalan anak nuluh rurung rahasya. Suba neked di tengah, ditu mekejang kelopakné ngatepang raga. Nunggal matumpuk-tumpuk. Malapis-lapis. Saling sumurup. Pada ngemit serbuk sarin tunjung.

Kéto koné yén rurung idup tekén rurung idep kanirgamayang bungan tunjung olih lingsir-lingsiré lawas. Apa saja kéto? Saja kén sing saja, di pajalané ngalih pasaut. Nyén ané nyalanin, ia ané nawang. Apa tawanga? Ia nawang encén tur dija ada jurang idup. Nawang masih ia encén tur dija ada jurang idep. Di jurang cupité anaké makecog. Di jurangé linggah anaké ngaé titi. Di jurangé ané jimbar tur madurgama anaké ngerégés tuun ngerégés menék. Yadyapin tuun yadyapin menék, wisata koné keneh anaké ané seken nawang apa ané madan jurang kali. ibm. dharma palguna


saking: balipost.co.idLumut-lumut Watulumbang (160) Agama Kalis Magama Kelés

Yén ngutang enjek-enjekan di sisin pasihé, ilang enjek-enjekané kaapus ombak. Yén ngutang enjek-enjekan di natahé, ilang enjek-enjekané di kedas natahé bakat sampatang. Yén ngutang enjek-enjekan di jalané, ilang enjek-enjekanné anyudang ujan lan ampehang angin. Kéto dadi jlema, yadin jlema matah yadin jlema tasak, makejang ngutang enjek-enjekan di duri. Tondén pragat baan meték, saget enjek-enjekané suba ilang.

Sing perlu ngitung akuda suba liuné ngutang enjek-enjekan uli dugasé mara bisa majalan nganti jani suba bisa melaib. Enjek-enjekan mula lakar kutang. Sawiréh makejang ento madan enjek-enjekan mati. Kéwala, apang saja-saja bisa ngutang. Apang seken-seken melajah ngutang. Yen sing bisa ngutang, sebilang majalan awaké lakar makita nolih kuri. Cara ada ngedeng uli duri. Buka ada ngelunin uli duri. Tungkul metolihan kuri, bisa labuh pajalan awaké. Yén terus-terusan labuh, buin pidan awaké lakar neked?

Neked dija? Neked di tetujon. Apa tetujoné mejalan? Tetujoné majalan sing lén tekén nuluh jalan. Batisé majalan, kenehé ané nuluh. Encén malunan neked, batis apa keneh? Yén batisé suba ditu, kenehé nu dini, apa ento suba madan neked? Kéto masih yén kenehé suba ditu, batisé nu dini, apa ento suba madan majalan? Ento melah pineh-pinehin. Agamané nuturang ada jalan patpat liuné. Yén seken jalanin, mirib lakar nepukin liu sajan ada jalan. Ada jalan mulus ka neraka. Ada jalan rusit ka suargan. Ada jalan maputer-puter. Ada jalan beneng. Ada masih jalan ané pegat tan patiti.

Enjek-enjekan mati sing perlu catet. Nak suba ada koné déwa nyatet ané kéto-kéto. Sang Suratma peséngané. Catetané ento serahanga tekén Bathara Yama. Kayang matiné, yén wawancaraina tekén Bathara Yama, sing bisa koné Atmané nguluk-nguluk. Ida Bathara sampun lengkap madué catetan. Nak mula saja neraka canggihan tekén gumi. Awinan yén awaké mekita melajah ané canggih-canggih, melahan ditu di universitas nerakané melajah.

Saget awaké mani puan awaké madwijati, matrijati, utawi macatur-mapanca jati, masih patuh ngutang enjek-enjekan batis di duri. Sagét aget awaké bisa énggal dadi guru nabé sinuhun, maan awaké ngejang enjek-enjekan di sirah sisya-nanaké. Enjek-enjekan guru nabé mula koné tongosné duur ubun-ubun sisya ané ketapak. Sing napak adané yén sing ngenjekin ubun-ubun. Yén liu awaké ngelah sisya-nanak, liu awaké ngelah enjek-enjekan. Ento koné madan enjek-enjekan idup.

Kéwala inget-ingetang, yadin enjek-enjekan mati yadin enjek-enjekan idup, mekejang pada negul. Yadiastun awaké sida juari mabhiseka tabik pakulun Singgih Sulinggih Ida Guru Nabe Dang Acarya Mahapandita Adiwiku Wiprajati Trijati Jati-Jati Sinuhun Jagatguru Wreddha Paramashakti Lokaphala Natha Tungked Shastra Busana Jnana, masih lakar mategul. Enjek-enjekané ané negul. Magama belog kategul olih kabelogané. Magama ririh kategul olih karirihané.

Enjek-enjakan agama apa ané sing negulin? Kéto petakon anaké ané magama kalis. Kéné pasaut anaké ané magama kelés. Cara kedis nambung, enjek-enjekané sing ada. Cara bé ngelangi, enjek-enjekané masih sing ada. Suksmané, apa ané sing ada, sing lakar negul-negul. Awaké negulang iba di agama, apa awaké ngelésang tetegulan agama? ibm. dharma palguna


saking: balipost.co.id